تبلیغات
انفاس سحرخیزان - نمازهای واجب یومیه پنج است
خانه | آرشیو | پست الکترونیک
نمازهای واجب یومیه پنج است

ظهر و عصر هر کدام چهار رکعت ،مغرب سه رکعت ، عشا چهار رکعت ، صبح دو رکعت .

در سفر باید نمازهای چهار رکعتی را با شرایطی که گفته می شود،دو رکعت خواند.اگر چوب یا چیزی مانند آن را راست در زمین هموار فرو برند،صبح که خورشید بیرون می آید، سایه آن به طرف مغرب می افتد. و هرچه آفتاب بالا می آید،این سایه کم می شود. و در شهرهای ما در اول ظهر شرعی به آخرین درجه کمی می رسد،و ظهر که گذشت ، سایه آن به طرف مشرق برمی گردد. و هر چه خورشید رو به مغرب می رود، سایه زیادتر می شود. بنابر این وقتی سایه به آخرین درجه کمی رسید ودومرتبه رو به زیاد شدن گذاشت ، معلوم می شود ظهر شرعی  شده است . ولی  دربعضی شهرهامثل مکه که گاهی موقع ظهر سایه به کلی از بین می رود، بعد از آنکه سایه دوباره پیدا شد، معلوم می شودظهر شده است .چوب یا چیز دیگری را که برای معین کردن ظهر به زمین فرومی برند، شاخص گویند.نماز ظهر و عصر هر کدام وقت مخصوص و مشترکی دارند: وقت مخصوص نماز ظهر از اول ظهر است تا وقتی که از ظهر به اندازه خواندن نماز ظهر بگذرد. و وقت مخصوص نماز عصر موقعی است که به اندازه خواندن نماز عصر وقت به مغرب مانده باشد، که اگر کسی تا این موقع نماز ظهر را نخواند، نماز ظهر اوقضاشده و باید نماز عصر را بخواند. و ما بین وقت مخصوص نماز ظهرو وقت مخصوص نماز عصر وقت مشترک نماز ظهر و نماز عصر است .و اگر کسی اشتباها نمازظهر یا عصر را در وقت مخصوص دیگری بخواند، نمازش صحیح است .اگر پیش از خواندن نماز ظهر سهوا مشغول نماز عصر شود و دربین نمازبفهمد اشتباه کرده است ، چنانچه در وقت مشترک باشد، باید نیت را به نمازظهر برگرداند. یعنی نیت کند که آنچه تا حال خوانده ام و آنچه را مشغولم و آنچه بعد می خوانم ، همه نماز ظهر باشد. و بعد از آنکه نماز را تمام کرد، نماز عصررابخواند. و اگر در وقت مخصوص به ظهر باشد، باید نیت را به نماز ظهربرگرداند و نماز را تمام کند و بعد نمازعصر را بخواند و احتیاطآن است که دوباره نماز عصر را هم بعد از آن بخواند، و این احتیاطخیلی خوب است .در روز جمعه انسان می تواند به جای نماز ظهر، دو رکعت نماز جمعه بخواند. ولی احتیاطمستحب آن است که اگر نمازجمعه خواند، نماز ظهر را هم بخواند، و این احتیاطخیلی  مطلوب است .احتیاطواجب آن است که نماز جمعه را از موقعی که عرفا اول ظهرمی گویند، تاخیر نیندازد. و اگر از اوایل ظهر تاخیرافتاد، به جای نماز جمعه نمازظهر بخواند.مغرب موقعی است که سرخی طرف مشرق که بعد از غروب آفتاب پیدامی شود، از بین برود.نماز مغرب و عشا هر کدام وقت مخصوص و مشترکی دارند:وقت مخصوص نماز مغرب از اول مغرب است تا وقتی که ازمغرب به اندازه خواندن سه رکعت نماز بگذرد که اگر کسی  مثلامسافر باشد و تمام نماز عشا را سهوا در این وقت بخواند،احتیاطمستحب آن است که بعداز نماز مغرب ، نماز عشا را دوباره بخواند. و وقت مخصوص نماز عشا موقعی است که به اندازه خواندن نماز عشا به نصف شب مانده باشد که اگر کسی تا این موقع نماز مغرب را عمدا نخواند، باید اول نماز عشا و بعد از آن نماز مغرب را بخواند. و بین وقت مخصوص نماز مغرب ووقت مخصوص نماز عشا، وقت مشترک نماز مغرب و عشا است ، که اگرکسی در این وقت اشتباها نماز عشا را پیش از نماز مغرب بخواند و بعداز نماز ملتفت شود،نمازش صحیح است و باید نماز مغرب را بعد از آن بجا آورد....

در سفر باید نمازهای چهار رکعتی را با شرایطی که گفته می شود،دو رکعت خواند.اگر چوب یا چیزی مانند آن را راست در زمین هموار فرو برند،صبح که خورشید بیرون می آید، سایه آن به طرف مغرب می افتد. و هرچه آفتاب بالا می آید،این سایه کم می شود. و در شهرهای ما در اول ظهر شرعی به آخرین درجه کمی می رسد،و ظهر که گذشت ، سایه آن به طرف مشرق برمی گردد. و هر چه خورشید رو به مغرب می رود، سایه زیادتر می شود. بنابر این وقتی سایه به آخرین درجه کمی رسید ودومرتبه رو به زیاد شدن گذاشت ، معلوم می شود ظهر شرعی  شده است . ولی  دربعضی شهرهامثل مکه که گاهی موقع ظهر سایه به کلی از بین می رود، بعد از آنکه سایه دوباره پیدا شد، معلوم می شودظهر شده است .چوب یا چیز دیگری را که برای معین کردن ظهر به زمین فرومی برند، شاخص گویند.نماز ظهر و عصر هر کدام وقت مخصوص و مشترکی دارند: وقت مخصوص نماز ظهر از اول ظهر است تا وقتی که از ظهر به اندازه خواندن نماز ظهر بگذرد. و وقت مخصوص نماز عصر موقعی است که به اندازه خواندن نماز عصر وقت به مغرب مانده باشد، که اگر کسی تا این موقع نماز ظهر را نخواند، نماز ظهر اوقضاشده و باید نماز عصر را بخواند. و ما بین وقت مخصوص نماز ظهرو وقت مخصوص نماز عصر وقت مشترک نماز ظهر و نماز عصر است .و اگر کسی اشتباها نمازظهر یا عصر را در وقت مخصوص دیگری بخواند، نمازش صحیح است .اگر پیش از خواندن نماز ظهر سهوا مشغول نماز عصر شود و دربین نمازبفهمد اشتباه کرده است ، چنانچه در وقت مشترک باشد، باید نیت را به نمازظهر برگرداند. یعنی نیت کند که آنچه تا حال خوانده ام و آنچه را مشغولم و آنچه بعد می خوانم ، همه نماز ظهر باشد. و بعد از آنکه نماز را تمام کرد، نماز عصررابخواند. و اگر در وقت مخصوص به ظهر باشد، باید نیت را به نماز ظهربرگرداند و نماز را تمام کند و بعد نمازعصر را بخواند و احتیاطآن است که دوباره نماز عصر را هم بعد از آن بخواند، و این احتیاطخیلی خوب است .در روز جمعه انسان می تواند به جای نماز ظهر، دو رکعت نماز جمعه بخواند. ولی احتیاطمستحب آن است که اگر نمازجمعه خواند، نماز ظهر را هم بخواند، و این احتیاطخیلی  مطلوب است .احتیاطواجب آن است که نماز جمعه را از موقعی که عرفا اول ظهرمی گویند، تاخیر نیندازد. و اگر از اوایل ظهر تاخیرافتاد، به جای نماز جمعه نمازظهر بخواند.مغرب موقعی است که سرخی طرف مشرق که بعد از غروب آفتاب پیدامی شود، از بین برود.نماز مغرب و عشا هر کدام وقت مخصوص و مشترکی دارند:وقت مخصوص نماز مغرب از اول مغرب است تا وقتی که ازمغرب به اندازه خواندن سه رکعت نماز بگذرد که اگر کسی  مثلامسافر باشد و تمام نماز عشا را سهوا در این وقت بخواند،احتیاطمستحب آن است که بعداز نماز مغرب ، نماز عشا را دوباره بخواند. و وقت مخصوص نماز عشا موقعی است که به اندازه خواندن نماز عشا به نصف شب مانده باشد که اگر کسی تا این موقع نماز مغرب را عمدا نخواند، باید اول نماز عشا و بعد از آن نماز مغرب را بخواند. و بین وقت مخصوص نماز مغرب ووقت مخصوص نماز عشا، وقت مشترک نماز مغرب و عشا است ، که اگرکسی در این وقت اشتباها نماز عشا را پیش از نماز مغرب بخواند و بعداز نماز ملتفت شود،نمازش صحیح است و باید نماز مغرب را بعد از آن بجا آورد....


ادامه مطلب
|+| نوشته شده توسط امیر لاهوتی
در چهارشنبه 17 مرداد 1386 و ساعت 08:08 ق.ظ | 
Powered By Blogfa - Designing & Supporting Tools By WebGozar
*
*
*
*